Liten konkurrens på interim för fastighetsförvaltare

Hur stor chans är det att få jobb som lärare, sjuksköterska eller fastighetsförvaltare? Svaret hittas på Yrkeskompassen som är en tjänst av Arbetsförmedling som bygger på statistik över den svenska arbetsmarknaden. För dig som vill jobba med fastighetsförvaltning är arbetsmarknaden god över stora delar av Sverige. På vissa delar till och med mycket god.

De flesta väljer yrkesutbildning utifrån vilket intresse man har. Andra ser på analyser av arbetsmarknaden och väljer inriktning mot de branscher där bristen på utbildad personal är liten. På så vis är man näst intill säker på att få jobb efter att studierna är klara.

Arbetsförmedlingen sammanställer årligen statistik över arbetsmarknaden och presenterar detta i deras tjänst Yrkeskompassen. Här går det alltså att se hur arbetsmarknaden ser ut på ett års sikt och fem års sikt.

Liten konkurrens för fastighetsförvaltare

Om du har utbildning inom fastighetsförvaltning är chansen stor att du hittar ett passande jobb. Detta då konkurrensen om jobben inom denna bransch i Sverige är ”liten” till ”mycket liten”. Detta något beroende på vilken del av landet man bor och söker jobb.

Från Västergötland/Östergötland och norrut är konkurrensen inom fastighetsförvaltning för https://fasticon.se/ är mycket liten inom interim i stockholm. Detta med enbart undantag för Värmland, Västmanland, Dalarna och Jämtland där konkurrensen är liten.

Söder om Västergötland/Östergötland är efterfrågan liten men med undantag för Skåne där konkurrensen är mycket liten.

Det spelar därmed inte speciellt stor roll var man utbildar sig och söker jobb. Efterfrågan är hög och detta alltså inte minst i storstadsregionerna, vilket är väntat med tanke på att utbudet av fastigheter är betydligt större här.

Övrig statistik

Fastighetsförvaltning genomförs av ca 5000 fastighetsförvaltare runt om i Sverige. Av dessa är ungefär 35% kvinnor vilket visar på att det är ett relativt mansdominerat yrke. Det är ett yrke som är ofta drivs som eget företag eller i mindre företag. Men som fastighetsförvaltare kan man även få anställning på stora fastighetsbolag som därmed vill ha sin fastighetsförvaltning ”in house”.

Arbetsförmedlingen anser att det är goda utsikter på arbetsmarknaden både på ett års sikt och på fem års sikt. En orsak till detta är den ökade befolkningsmängden. Oavsett lågkonjunktur eller högkonjunktur kommer behovet av bostäder att finnas. Detta även om konjunkturen kan öka eller minska efterfrågan på hyresrätter eller andra boendeformer för en interim chef.

Behovet av fastigheter och bostäder kommer att öka och därmed även fastighetsförvaltning. Det är därmed ett yrke där efterfrågan påverkas relativt lite av olika konjunkturer.

Utbildning inom fastighetsförvaltning sker på eftergymnasial nivå. Detta antingen på högskola/universitet eller yrkeshögskola. Detta är även något som Arbetsförmedlingen påpekar. Men det finns även ett fåtal personer som jobbar med detta utan eftergymnasial utbildning. Det finns nämligen inte krav på certifiering eller speciell utbildning för att kunna jobba inom branschen.

Antalet personer som utbildar sig inom fastighetsförvaltning är däremot för få i förhållande till efterfrågan inom branschen. Arbetsförmedlingen skriver att antal personer med rätt kompetens ”väntas vara för liten”. Detta alltså både på ett och fem års perspektiv.

Väljer du att utbilda dig i yrket kan du alltså se fram emot en arbetsmarknad där konkurrensen om jobben är liten och samtidigt som du får en förhållandevis hög lön.